Phần mềm CS Network

Ngày đăng: 09/07/2021 | Người đăng: FIL | Lượt xem: 582 lượt
Đánh giá:

Phần mềm CS Network- Đánh giá dữ liệu đo được của một số máy tính trong mạng

Thông qua phần mềm CS Network, một số lượng thiết bị DS 500 / DS 400 tùy chọn có thể được đánh giá qua Ethernet. Phần mềm lưu trữ dữ liệu đo được của tất cả DS 500 / DS 400 theo chu kỳ (có thể chọn tùy ý chu kỳ) trong cơ sở dữ liệu SQL trên máy chủ. Trong trường hợp vượt quá giá trị cảnh báo đã lưu, phần mềm sẽ tự động gửi SMS hoặc e-mail. Hơn nữa, các cấp độ người dùng khác nhau có thể được xác định trong phần mềm máy chủ để chỉ một nhân viên duy nhất có thể truy cập dữ liệu đo được của một số DS 500 / DS 400 nhất định. Việc đánh giá dữ liệu đo được có thể được thực hiện bằng phần mềm máy khách từ mỗi PC. trong công ty.

Chức năng của phần mềm CS Network (Máy chủ):

  • Lưu trữ dữ liệu tự động trong cơ sở dữ liệu My SQL (có thể lập trình tự do theo chu kỳ)
  • Quản lý người dùng
  • Tin nhắn cảnh báo cấu hình, truyền qua SMS / E-mail
  • Tạo sao lưu cấu hình

Chức năng của Phần mềm CS Network (Khách hàng):

  • Chỉ ra các giá trị đo được hiện tại
  • Biểu đồ đồ họa với chức năng thu phóng
  • Ở dạng bảng
  • Tạo báo cáo (báo cáo tiêu chuẩn với các giá trị Min-Max, số lần vượt quá cảnh báo, thời điểm vượt quá cảnh báo)
  • Báo cáo tiêu thụ tự động