O2 generators

Máy tạo khí Oxy (O-GEN)

Máy tạo oxy lấy thành phần là oxy có sẵn trong không khí xung quanh từ các loại khí khác bằng cách áp dụng công nghệ Pressure Swing Adsorption (PSA). Trong suốt quá trình nén PSA, không khí xung quanh được dẫn đến cột tách khí, cho phép dòng khí oxy đi qua, nhưng hấp thụ các loại khí khác.