Pressure sensor

Cảm biến áp suất tiêu chuẩn CS 40

Cảm biến áp suất tiêu chuẩn CS 40 cho tỷ lệ áp suất 0…40 bar đo với độ chính xác của cả dải đo 1%. For more exactly measurement in the same pressure ratio we offer the CS 40 sensor with accuracy of full scale 0,5%. Tín hiệu đầu ra: 4…20 mA, 2-Wire Nguồn cấp: […]

Đầu dò chênh áp

Đầu dò chênh áp để kiểm tra hiệu suất bộ lọc

Cảm biến áp suất tiêu chuẩn CS 100

Cảm biến áp suất tiêu chuẩn CS 100 cho tỷ lệ áp suất 0…100 bar đo với độ chính xác của cả dải đo 0,5%.

Cảm biến áp suất tiêu chuẩn CS 400

Cảm biến áp suất tiêu chuẩn CS 400 cho tỷ lệ áp suất 0…400 bar đo với độ chính xác của cả dải đo 0,5%.

Cảm biến áp suất tiêu chuẩn CS 10 and CS 16

Cảm biến áp suất tiêu chuẩn CS 10 and CS 16 cho tỷ lệ áp suất 0…10 and 0…16 bar đo với độ chính xác của cả dải đo 1%. For more exactly measurement in the same pressure ratio we offer the CS 10/ CS 16 sensors with accuracy of full scale 0,5%.